Sessie
Prestatieafspraken voor de grote transities: wat is nodig op het terrein van data?
Omschrijving

Zoals uit de brief van minister De Jonge van 17 mei 2022 blijkt zijn de transities waarvoor we ons geplaatst zien groot: energietransitie en klimaat, woningbouw, de opgaven in het landelijk gebied zoals waterkwaliteit en de reductie van stikstof. Hoe kan data en digitalisering hierbij helpen? Wat is nodig? Op het terrein van monitoring, governance en digital twinning.

De grote transities op gebied van wonen, mobiliteit, klimaat, stikstof, natuur, water, landbouw en energie hebben aanzienlijke impact op de ruimtelijke inrichting. Dat zien we terug zowel op het platteland als in de steden. Alle gevraagde oplossingen kunnen onmogelijk naast elkaar worden gerealiseerd. Ze vragen slim en meervoudig ruimtegebruik. Dat is een hele puzzel. De puzzel moet samen met partijen in de gebieden zelf gelegd worden, door de opgaven te combineren en in samenhang op te pakken. De provincies worden de spil in de uitvoering en spelen met hun gebiedskennis een belangrijke rol in het combineren van de verschillende opgaven en aanhaken van de juiste partners. Hoe verrijken we de huidige gebiedskennis en wijze van gebiedsregie met data en technologie?