Titel
Datamanifest: dialoog over verantwoord datagebruik
Omschrijving

Gebruik van data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke dialoog is daarvoor nodig? En hoe kunnen we komen tot een gedragen datamanifest voor Nederland?

Zorg. Wonen. Schuldhulp. Stikstof. De energietransitie. Grote maatschappelijke opgaven die we als overheid steeds vaker datagedreven benaderen. Hoe bepalen we daarin wat mag, kan en gewenst is?

In binnen- en buitenland zijn goede voorbeelden te vinden van data-akkoorden. Met afspraken over dataverwerking tussen alle betrokkenen. Over privacy, ethiek en de benodigde waarborgen voor burgers en bedrijven. Akkoorden die concrete handvatten bieden om het potentieel van data te kunnen benutten op een verantwoorde en betrouwbare manier.

Uit de Interbestuurlijke Datastratagie – het resultaat van nauwe samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen – volgt de opdracht om te komen tot een gedragen Datamanifest voor Nederland. Een gebruikskader met heldere basisprincipes, die duidelijkheid en perspectief geven.

Hoe voeren we hierover de dialoog? Als overheidsprofessionals onderling en met de politiek en de samenleving. Tijdens deze sessie gaan we fysiek en online met elkaar in gesprek hierover.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Ruben Maes