Programma gemist?

Alle sessies zijn ondertiteld en terug te kijken. 

In Studio iBestuur Congres blikt Ruben Maes (dagvoorzitter) vooruit, en gaat in gesprek met studiogasten Jeannine Peek (Boegbeeld Topsector ICT en Algemeen Directeur Capgemini Nederland), en Kees Verhoeven (Bureau Digitale Zaken). Wat kunnen deelnemers verwachten van het iBestuur Congres 2022? Wat verwachten zij van het programma en hoe zien zij digitalisering en menselijke maat?
Het iBestuur Congres 2022 gaat dit jaar over digitalisering bij de overheid, waarbij de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving centraal staat. Wat zijn hoofdlijnen van de werkagenda digitalisering van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en waarmee wordt invulling gegeven aan het beleid voor digitalisering voor de komende jaren. Tijdens deze plenaire sessie, die wordt geopend door Burgemeester Jan van Zanen van de Gemeente Den Haag, geeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen een toelichting.
We sluiten het congres af met het bekendmaken van de genomineerden van het ‘Meest Digibewuste Kamerlid 2022’.
Daarna is het podium voor futurist Tessa Cramer. Hoe kun je zelf aan de slag gaan met de toekomst?
Tessa Cramer, Lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool, zal het iBestuur Congres afsluiten. Tessa is futurist en toekomstgerichte wetenschapper. Ze is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Ze begrijpt als geen ander hoe moeilijk het daadwerkelijk is om de wereld met een frisse blik te bezien. In haar werk werkt ze vanuit designprincipes aan concrete oplossingen voor de toekomst.
In gesprek met dagvoorzitter Ruben Maes reflecteert zij op de rol van de overheid, haar menselijke maat, en deelt zij inzichten hoe kun wij ons actiever kunnen verhouden tot de toekomst.
In gesprek met cyberburgemeester(s) over digitale veiligheid in uw gemeente.
Digitale veiligheid en openbare orde staan hoog op de bestuurlijke prioriteitenlijst. Precies daarom gaan we daar met u mee aan de slag. Welke verantwoordelijkheden heeft u in dit thema? En wat kunt u doen om de digitale veiligheid in uw gemeente te verbeteren?
Klimaatbeleid, woningmarkt en opvang van vluchtelingen zijn enkele maatschappelijke thema's in de nieuwe collegeprogramma’s van gemeenten. Ze spelen in een tijd dat de werkdruk oploopt en vertrouwen in de overheid onder druk staat. Hoe ervaren inwoners en ondernemers dit? De gemeentelijke Stand van de uitvoering brengt in beeld wat goed gaat en waar knelpunten zitten. In deze sessie voeren we het gesprek aan de hand van resultaten en ervaringen uit de gemeentelijke Stand van de Uitvoering. Hoe leveren we samen, als één overheid, dienstverlening op maat?
Hoe de digitale Europese wetten en kaders impact op uw gemeente hebben.
Digitaal transformeren binnen de overheid vraagt om investering in mensen, organisaties en cultuur. Nieuwsgierig naar hoe JenV dit aanpakt? Neem dan deel aan onze workshop!
De eerste dag in zijn nieuwe functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving had Ron Roozendaal al een oproep: ‘Help mij op weg.’ Wat heeft dat opgeleverd? En wat vertelt de Werkagenda Digitalisering?
“Waarom wil de hele westerse wereld Big Tech aanpakken? Hoe willen overheden dat doen? En heeft dit kans van slagen?” Zomaar even een kop uit De Correspondent van november 2020. Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK), Linda Kool (Rathenau) en Marijn Fraanje (Den Haag) vertellen welke rol, taak en verantwoordelijkheid zij daarin zien voor de overheid, en gaan daarover in gesprek met studenten.
Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?
Digitale soevereiniteit staat steeds hoger op de politieke agenda. Wat betekent dat voor de overheid en bedrijven in Nederland en hoe kunnen die zich daarop voorbereiden?
De digitale samenleving geeft mensen en organisaties vele mogelijkheden. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Verstoringen, manipulatie of uitval van de digitale infrastructuur is bijna dagelijkse kost. Met ernstige en ontwrichtende gevolgen.
De kwetsbaarheid van de technologie, dreigingen vanuit de geopolitiek en criminaliteit vormen continue bedreigingen voor verstoringen. Hoe gaan we hier tot nu toe mee om? Wat hebben we daarmee bereikt? Is volledige controle wel mogelijk of is het beter naar meer grip te streven? En hoe streven we dan naar meer grip?
Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van Agentschap Telecom gaat met boeiende gasten in gesprek over hoe Nederland digitaal veilig verbonden kan zijn en blijven.
De grote transities op gebied van wonen, mobiliteit, klimaat, stikstof, natuur, water, landbouw en energie hebben aanzienlijke impact op de ruimtelijke inrichting. Dat zien we terug zowel op het platteland als in de steden. Alle gevraagde oplossingen kunnen onmogelijk naast elkaar worden gerealiseerd.
De rol van de overheid verandert, maar de verantwoordelijkheden niet. Binnen Nederland acteren we meer in een netwerk van publiek en private partijen. Waarbij we als RWS andere spelers nodig hebben om de weggebruikers te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat berichten van een private partij aan de weggebruiker gevalideerd is en het maatschappelijk belang voor ogen blijft.
Als burger moet je kunnen vertrouwen op de informatie van de Rijksoverheid. Die moet bovendien goed vindbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moet de overheid kunnen verantwoorden welke gegevens ze voor welk doel gebruikt. De toeslagen affaire heeft dat belang nog eens extra onderstreept. Naast de verantwoording ligt er ook een vraagstuk over hoe je deze informatie kunt inzetten om te sturen. Gezien de snelheid van de digitalisering geeft dit nog een extra dimensie.
Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. De mogelijkheden van sleuteltechnologie zijn breder dan je in eerste instantie zou denken!
Kadaster en VNG werken samen, zodat gemeenten datagedreven en datagericht de warmtetransitie kunnen realiseren. We zijn net begonnen met de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog: het aardgasvrij maken van alle wijken en buurten. De energietransitie gaat grote impact hebben op de hele maatschappij en dat vraagt om zorgvuldige besluitvorming. Daarvoor is onder andere data nodig: relevante, gedetailleerde en betrouwbare data.
Hoe maken we de vertaalslag van publieke waarden naar de uitvoeringspraktijk? Daarbij gaat het om vertrouwen. Vertrouwen dat we “het goede” doen, gezien vanuit de menselijke maat en de maatschappelijke opgaven.
In een tijd waarin uitvoeringsorganisaties steeds vaker moeten melden dat doelstellingen niet gehaald kunnen worden, werd de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen daarentegen in recordtijd opgezet. Wat deden gemeenten en uitvoeringsorganisatie Wigo4it om dit te realiseren? En hoe kan dit voorbeeld benut worden voor toekomstige regelingen? Voor antwoorden op deze vragen nemen Wigo4it experts u niet alleen mee in het verhaal over de regeling voor Oekraïners, maar leggen zij ook uit hoe de transformatie naar een agile devops organisatie de basis is voor efficiëntere dienstverlening in het Sociaal Domein bij gemeenten.
Gebruik van data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke dialoog is daarvoor nodig? En hoe kunnen we komen tot een gedragen datamanifest voor Nederland?
Burgers en ondernemers hebben moeite met de herkenbaarheid van de digitale overheid. Hierdoor lopen ze in toenemende mate kans slachtoffer te worden van online fraude. Welke zaken zijn nodig om de digitale overheid herkenbaar te maken en te houden?
Hoe zorgt de gemeente voor digitale veiligheid in de stad? Wat is de rol van de gemeente en die van de andere organisaties en partners?
Een laag vertrouwen van de burger, midden in een complexe digitale transformatie. Niet ideaal. Toch liggen er genoeg kansen voor bestuurders en overheid. Sluit aan bij deze open paneldiscussie en ontdek welke.
In deze sessie bespreken we met het panel wat we kunnen doen om de IT-talentenpool te vergroten, maar ook wat we kunnen doen om de vraag naar IT vaardige mensen te verkleinen (balans tussen vraag en aanbod van arbeid herstellen) en hoe organisaties voor een aantrekkelijk werkklimaat kunnen zorgen om personeelsverloop te beperken. Onder andere door een leven lang leren te bieden. En we bespreken hoe de triple helix (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) hierin samen kunnen werken.
Het digitaal contact tussen overheid en burger, van belastingaangifte tot aanvraag studiefinanciering, kan aanzienlijk groener en duurzamer. Samen lukt dat!
Technologie kan botsen met de menselijke maat. Mensen spreken elkaar online of via de telefoon en de toenemende digitalisering van gemeenten kan worden ervaren als een groeiende kloof met de overheid. Maar staat technologie echt op gespannen voet met de menselijke maat? Of kan het ook worden benut om burgers meer te verenigen? Bij Centric onderzoeken we hoe digitale middelen juist kunnen bijdragen aan burgerparticipatie en de lokale economie.
Hoe is het gelukt om de overheidsdienstverlening in het Verenigd Koninkrijk mensgericht te maken? We nemen u mee in de lessen die binnen de Government Digital Service geleerd zijn én hoe we deze direct kunnen toepassen in Nederland. In het VK is met succes 10 jaar geleden ingezet om (digitale) overheidsdienstverlening te ontwikkelen vanuit menselijk perspectief en zo de menselijke maat beter te borgen. Dit heeft tot geleid tot een sprong voorwaarts in het niveau van dienstverlening en bovendien tot kostenbesparingen.
Corona heeft een blijvende impact gehad op onze manier van werken. Hoe faciliteer je teams en waarborg je productiviteit, met een gevoel van veiligheid en inclusiviteit? De menselijke maat staat centraal bij de manier waarop organisaties nu en in de toekomst samen werken.
Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Spar mee in deze sessie!
De overheid staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen, denk aan het klimaatbeleid, de energietransitie of bijvoorbeeld de wooncrisis. Innovatief samenwerken met de IT-sector kan helpen om noodzakelijk beleid daadwerkelijk uit te voeren, maar vertrouwen in de uitvoering heeft een flinke knauw gekregen en de uitvoering ligt nu onder het vergrootglas van media en samenleving. Naast die kramp die de overheid verlamt, vormt ook het keurslijf van de aanbestedingspraktijk een belemmering voor een vruchtbare publiek-private samenwerking. Wetgeving laat wel degelijk ruimte voor innovatief aanbesteden maar als er al een voorzichtige vragende vinger wordt opgestoken bij de aanbestedende partij, trappen de juristen en accountants op de rem.
Tijdens het debat bespreken overheid en markt met open vizier hoe deze patstelling doorbroken kan worden.
Cyberveiligheid is voor een verregaand gedigitaliseerde samenleving als de onze een gemeenschappelijke noodzaak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld klimaatbeleid. Overheden en private partijen moeten samenwerken om kernapplicaties en infrastructuur veilig te maken. In een tijdgewricht waarin het dreigingsbeeld flink complexer is geworden met naast spionagepraktijken en cybercriminaliteit ook een reële dreiging van interstatelijke aanvallen, is cybersecurity even ingewikkeld als urgent. Veel organisaties hebben hun eigen beveiliging redelijk op orde maar er is nauwelijks gemeenschappelijk beleid en deze versnippering bedreigt de veiligheid van het gehele ecosysteem.
Het tekort op de arbeidsmarkt aan wat we gemakshalve maar even IT'ers noemen was al groot en is door de digitale stroomversnelling van de samenleving geëxplodeerd. Ook de overheid zit midden in een digitale transformatie. Maar zowel de overheid, als de IT-sector hebben bij lange na niet voldoende gekwalificeerde mensen in huis om die transitie tot een goed einde te brengen. Het onderwijs gaat dit tekort voorlopig niet oplossen.
Sinds 1 januari dit jaar is hij er: de regeringscommissaris Informatiehuishouding in de persoon van Arre Zuurmond. En hij vindt er ook wat van. Bijvoorbeeld dat er een algemene juridische fundering zou moeten komen voor de Informatiehuishouding van de (rijks)overheid. Zo’n (grond)wettelijk fundament is al goed geregeld voor financiën, juridische en personele zaken. Voor het structureel borgen van informatiehuishouding is dat nog niet het geval: een algemene wet i-bepalingen die de belangrijkste waarborgen bevat en omissies opvult.
Maar is dat wel een goed idee? Een jong talent vindt er ook wat van en heeft 10 pittige vragen voorbereid - vragen die Arre niet van tevoren wilde zien...
Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Hoe doen ze dit allemaal Tijdens deze sessie wordt de vraag voorgelegd aan de portefeuillehouders van de I-strategie en gaan we op zoek naar de verbinding tussen de thema’s.
Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door.
Het feest van AI voor iedereen. AI is het nieuwe toverwoord. Het is de redding voor de mensheid. Is dat zo?
Voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de NL AICoalitie en een van de betere duiders van Nederland,  Eppo van Nispen tot Sevenaer, neemt u mee op een inspirerende rollercoaster over het fenomeen AI. Hoe nieuw is AI en waarom moeten we er iets mee? Eppo geeft een interactief college over de boeiende wereld van AI.  Een sessie waarbij u gewoon mens kunt blijven en eindelijk eens niet hoeft te weten hoe een algoritme werkt
Gemeenten, marktpartijen en de VNG werken in het Groeipact samen aan het realiseren van de visie Common Ground. Dat gebeurt onder andere door samen te werken met de vier ICT-bedrijven die qua omvang een groot deel van de gemeentelijke markt in handen hebben. En langs vier sporen: draagvlak bij gemeenten, de governance, de bijbehorende financiering en het te hanteren aanbestedingsmodel. In deze sessie de primeur met de eerste uitwerking van dit voornemen.
Hoe implementeren we wetgeving of beleid terwijl we blijven leren over ongewenste en onbedoelde bij-effecten voor burgers?