Sessies

Onderstaand een voorlopig overzicht van break-out sessies iBestuur Congres 2022. Het programma wordt verder uitgewerkt.

In gesprek met cyberburgemeester(s) over digitale veiligheid in uw gemeente.
Digitale veiligheid en openbare orde staan hoog op de bestuurlijke prioriteitenlijst. Precies daarom gaan we daar met u mee aan de slag. Welke verantwoordelijkheden heeft u in dit thema? En wat kunt u doen om de digitale veiligheid in uw gemeente te verbeteren?
De opvang van Oekraïense vluchtelingen als voorbeeld voor interdepartementale samenwerking. In deze sessie voeren we het gesprek aan de hand van resultaten en ervaringen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hoe leveren we samen, als één overheid, dienstverlening op maat?
Hoe de digitale Europese wetten en kaders impact op uw gemeente hebben.
Digitaal transformeren binnen de overheid vraagt om investering in mensen, organisaties en cultuur. Nieuwsgierig naar hoe JenV dit aanpakt? Neem dan deel aan onze workshop!
De eerste dag in zijn nieuwe functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving had Ron Roozendaal al een oproep: ‘Help mij op weg.’ Wat heeft dat opgeleverd? En wat vertelt de Werkagenda Digitalisering?
“Waarom wil de hele westerse wereld Big Tech aanpakken? Hoe willen overheden dat doen? En heeft dit kans van slagen?” Zomaar even een kop uit De Correspondent van november 2020. Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK), Linda Kool (Rathenau) en Marijn Fraanje (Den Haag) vertellen welke rol, taak en verantwoordelijkheid zij daarin zien voor de overheid, en gaan daarover in gesprek met studenten.
Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?
Digitale soevereiniteit staat steeds hoger op de politieke agenda. Wat betekent dat voor de overheid en bedrijven in Nederland en hoe kunnen die zich daarop voorbereiden?
De digitale samenleving geeft mensen en organisaties vele mogelijkheden. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Verstoringen, manipulatie of uitval van de digitale infrastructuur is bijna dagelijkse kost. Met ernstige en ontwrichtende gevolgen.
De kwetsbaarheid van de technologie, dreigingen vanuit de geopolitiek en criminaliteit vormen continue bedreigingen voor verstoringen. Hoe gaan we hier tot nu toe mee om? Wat hebben we daarmee bereikt? Is volledige controle wel mogelijk of is het beter naar meer grip te streven? En hoe streven we dan naar meer grip?
Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van Agentschap Telecom gaat met boeiende gasten in gesprek over hoe Nederland digitaal veilig verbonden kan zijn en blijven.
De grote transities op gebied van wonen, mobiliteit, klimaat, stikstof, natuur, water, landbouw en energie hebben aanzienlijke impact op de ruimtelijke inrichting. Dat zien we terug zowel op het platteland als in de steden. Alle gevraagde oplossingen kunnen onmogelijk naast elkaar worden gerealiseerd.
De rol van de overheid verandert, maar de verantwoordelijkheden niet. Binnen Nederland acteren we meer in een netwerk van publiek en private partijen. Waarbij we als RWS andere spelers nodig hebben om de weggebruikers te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat berichten van een private partij aan de weggebruiker gevalideerd is en het maatschappelijk belang voor ogen blijft.
Als burger moet je kunnen vertrouwen op de informatie van de Rijksoverheid. Die moet bovendien goed vindbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moet de overheid kunnen verantwoorden welke gegevens ze voor welk doel gebruikt. De toeslagen affaire heeft dat belang nog eens extra onderstreept. Naast de verantwoording ligt er ook een vraagstuk over hoe je deze informatie kunt inzetten om te sturen. Gezien de snelheid van de digitalisering geeft dit nog een extra dimensie.
Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. De mogelijkheden van sleuteltechnologie zijn breder dan je in eerste instantie zou denken!
Kadaster en VNG werken samen, zodat gemeenten datagedreven en datagericht de warmtetransitie kunnen realiseren.
Hoe maken we de vertaalslag van publieke waarden naar de uitvoeringspraktijk? Daarbij gaat het om vertrouwen. Vertrouwen dat we “het goede” doen, gezien vanuit de menselijke maat en de maatschappelijke opgaven.
Gebruik van data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke dialoog is daarvoor nodig? En hoe kunnen we komen tot een gedragen datamanifest voor Nederland?
Burgers en ondernemers hebben moeite met de herkenbaarheid van de digitale overheid. Hierdoor lopen ze in toenemende mate kans slachtoffer te worden van online fraude. Welke zaken zijn nodig om de digitale overheid herkenbaar te maken en te houden?
Hoe zorgt de gemeente voor digitale veiligheid in de stad? Wat is de rol van de gemeente en die van de andere organisaties en partners?
Een laag vertrouwen van de burger, midden in een complexe digitale transformatie. Niet ideaal. Toch liggen er genoeg kansen voor bestuurders en overheid. Sluit aan bij deze open paneldiscussie en ontdek welke.
De pandemie heeft de manier waarop we leren en werken drastisch veranderd; vanuit huis, in de cloud en binnen teams.
Het digitaal contact tussen overheid en burger, van belastingaangifte tot aanvraag studiefinanciering, kan aanzienlijk groener en duurzamer. Samen lukt dat!
Hoe is het gelukt om de overheidsdienstverlening in het Verenigd Koninkrijk mensgericht te maken? We nemen u mee in de lessen die binnen de Government Digital Service geleerd zijn én hoe we deze direct kunnen toepassen in Nederland.
De maatschappelijke meerwaarde van satellietdata is ongekend. Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Spar mee in deze sessie!
Sinds 1 januari dit jaar is hij er: de regeringscommissaris Informatiehuishouding in de persoon van Arre Zuurmond. En hij vindt er ook wat van. Bijvoorbeeld dat er een algemene juridische fundering zou moeten komen voor de Informatiehuishouding van de (rijks)overheid. Zo’n (grond)wettelijk fundament is al goed geregeld voor financiën, juridische en personele zaken. Voor het structureel borgen van informatiehuishouding is dat nog niet het geval: een algemene wet i-bepalingen die de belangrijkste waarborgen bevat en omissies opvult.
Maar is dat wel een goed idee? Een jong talent vindt er ook wat van en heeft 10 pittige vragen voorbereid - vragen die Arre niet van tevoren wilde zien...
Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Hoe doen ze dit allemaal Tijdens deze sessie wordt de vraag voorgelegd aan de portefeuillehouders van de I-strategie en gaan we op zoek naar de verbinding tussen de thema’s.
Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer reflecteert Arno Visser op de digitale staat van de Nederlandse overheid, en de kansen die digitalisering biedt als organisaties door oude tradities heen durven te breken. En dat doet hij graag samen met u! Wat is nodig om tot een gezamenlijke taal te komen? Wat houdt u tegen of inspireert u juist? En kan de overheid hier misschien van de private sector leren?
Hoe implementeren we wetgeving of beleid terwijl we blijven leren over ongewenste en onbedoelde bij-effecten voor burgers?